Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DNA-MAKELAARS B.V. behorende bij de overeenkomst van opdracht tussen DNA-MAKELAARS B.V. en haar opdrachtgever.

Artikel 1 – Totstandkoming van de opdracht en toepasselijke voorwaarden

 1. De opdracht aan DNA-MAKELAARS B.V. geldt als gegeven zodra de opdrachtgever deze digitaal/elektronisch heeft verstrekt via de website van DNA-MAKELAARS B.V.: www.dna-makelaars.nl
 2. Tegenover de opdrachtgever geldt uitsluitend DNA-MAKELAARS B.V. als opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgeoefend) en artikel 7:407 lid 2 BW (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn op de opdracht aan DNA-MAKELAARS B.V. de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM d.d. 1 februari 2015 van toepassing. Dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 1.5. Een afschrift van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM treft u als bijlage aan bij deze Algemene voorwaarden DNA-MAKELAARS B.V. Deze is ook te downloaden via de website www.dna-makelaars.nl of via de website www.nvm.nl.
 4. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of in het geval dat de opdrachtgever een rechtspersoon is, zijn op de opdracht aan DNA-MAKELAARS B.V. de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers versie februari 2011 van toepassing. Dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 1.5. van deze voorwaarden. Een afschrift van de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers treft u als bijlage aan bij deze Algemene voorwaarden DNA-MAKELAARS B.V. Deze is ook te downloaden via de website www.dna-makelaars.nl of via de website www.nvm.nl
 5. Omdat DNA-MAKELAARS B.V. NVM-lid is, is zij verplicht de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM of de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers met u overeen te komen. Deze voorwaarden bieden op een aantal plaatsen de mogelijkheid om daarvan af te wijken. Dit om de makelaar en zijn opdrachtgever de vrijheid te bieden om op onderdelen andere of aanvullende afspraken te maken. In verband met haar specifieke dienstverlening maakt DNA-MAKELAARS B.V. gebruik van deze mogelijkheid. Om deze reden zijn op de door DNA-MAKELAARS B.V. met haar opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ook de Algemene voorwaarden DNA-MAKELAARS B.V. van toepassing. Deze bepalingen gelden, waar mogelijk, in plaats van en overigens in aanvulling op het daarover bepaalde in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM voor de opdrachtgever als bedoeld in artikel 1.3 of in aanvulling op het daarover bepaalde in de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers voor de opdrachtgever als bedoeld in artikel 1.4.
 6. Op de in artikel 1 genoemde voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke personen en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan DNA-MAKELAARS B.V. zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege DNA-MAKELAARS B.V. zijn betrokken.

Artikel 2 – Verkoopopdracht

 1. Tussen DNA-Makelaars B.V. en de opdrachtgever is er sprake van een overeenkomst zodra de opdrachtgever deze via de site aan DNA-Makelaars B.V. heeft verstrekt.
 2. Nadat de opdrachtgever heeft betaald, wordt de opdracht uitdrukkelijk aanvaard door DNA-Makelaars B.V.
 3. Voordat de opdrachtgever de opdracht definitief verstrekt, zorgt DNA-Makelaars B.V. dat de opdrachtgever op deze voorwaarden gewezen is.

Artikel 3 – De omvang en inhoud van de opdracht

 1. Uit hoofde van zijn opdracht stelt DNA-Makelaars B.V. de volgende pakketten voor een ‘zelf je huis verkopen pakket’ diensten ter beschikking (zie de website van www.DNA-Makelaars.nl:
  • Basispakket
  • Voordeelpakket
  • Premium Pakket
 2. In aanvulling op een ‘zelf je huis verkopen pakket’ kunnen opdrachten worden gegeven/ bestellingen worden gedaan voor aanvullende diensten alsmede extra producten.
 3. DNA-Makelaars B.V. kan en mag werkzaamheden voor het vervullen van de opdracht uitbesteden aan anderen. De gegevens die de opdrachtgever beschikbaar stelt aan DNA-Makelaars B.V. kunnen om die reden door DNA-Makelaars B.V. gedeeld worden met anderen.
 4. DNA-Makelaars B.V. is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de woning op funda.nl. Voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites is DNA-Makelaars B.V. niet aansprakelijk.
 5. DNA-Makelaars B.V. adviseert de opdrachtgever over de vraagprijs, maar de opdrachtgever bepaalt zelf de uiteindelijke vraagprijs (inclusief kosten koper).
 6. Het opstellen van de koopakte én de controle op de ondertekening ervan, valt niet binnen het pakket van DNA-Makelaars B.V.. Controle van een koopakte opgesteld door een derde partij en controle op de ondertekening ervan behoren dan ook niet tot de verantwoordelijkheid van DNA-Makelaars B.V.
 7. DNA-Makelaars B.V. kan de opdrachtgever desgewenst in contact brengen met leveranciers van diensten die niet door DNA-Makelaars B.V. zelf verleend worden. Het gaat bijvoorbeeld om diensten als:
  1. uitvoeren van een taxatie van de door DNA verkochte of aangekochte woning
  2. verrichten van een bouwkundige keuring
  3. opstellen/vervaardigen van materiaal voor de woningpresentatie zoals een aanbiedingstekst, foto’s en/of plattegronden.
  4. Woningfinanciering

  DNA-Makelaars B.V. is bij een dergelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij. DNA-Makelaars B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door deze leveranciers wordt veroorzaakt.

 8. DNA-Makelaars B.V. biedt de opdrachtgever zoveel mogelijk de gelegenheid om de opdrachtgever de meest recente diensten van funda.nl te laten gebruiken. DNA-Makelaars B.V. is hiertoe echter niet verplicht en is niet aansprakelijk als de opdrachtgever hier onverhoopt geen gebruik van kan maken.
 9. De woningadvertentie van de opdrachtgever kan (gedeeltelijk) gebruikt worden door DNA-Makelaars B.V. om de woning en/of de site onder de aandacht te brengen van belangstellenden. DNA-Makelaars B.V. hoeft hiervoor geen expliciete toestemming te vragen aan de opdrachtgever en/of de opdrachtgever te betalen voor het gebruikmaken van de woning.

Artikel 4 – Betaling eventuele additionele producten

 1. Additionele producten dienen na bestelling te worden betaald. Uw bestelling wordt binnen 1 werkdag verwerkt behoudens technische storingen e.d.
 2. De opdrachtgever betaalt in de webshop via iDEAL
 3. Beëindigen van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk (via e-mail)

Artikel 5 – Bedenktijd

 1. Nadat de opdrachtgever via de site een opdracht tot dienstverlening door DNA-Makelaars B.V. heeft gedaan heeft de opdrachtgever 14 dagen bedenktijd.
 2. De opdrachtgever wordt door DNA-Makelaars B.V. per e-mail geïnformeerd over deze bedenktijd.
 3. De klant kan er voor kiezen om DNA-Makelaars B.V. direct te laten beginnen met zijn dienstverlening om het in de verkoop plaatsen niet met 14 dagen te vertragen.
 4. Artikel 4.3 heeft als gevolg dat, indien opdrachtgever de opdracht herroept, er toch kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht voor de diensten/producten die reeds afgenomen zijn.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de bedenktijd ligt bij de opdrachtgever.

Artikel 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is bevoegd tot verkoop van de woning.
 2. Wanneer de opdrachtgever:
  • de woning niet in eigendom heeft,
  • de woning met derden in eigendom heeft,
   eigenaar van de woning is en een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning woont, dan dient de opdrachtgever te beschikken over volmachten om eerder genoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze volmachten te overleggen als DNA-Makelaars B.V. of de door haar ingeschakelde notaris daarom vraagt. Indien de opdrachtgever dit niet kan is DNA-Makelaars B.V. gerechtigd haar werkzaamheden ten aanzien van de opdracht op te schorten of te beëindigen.
 3. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is zich ervan bewust dat hij verantwoordelijk is voor een juiste overdracht van informatie omtrent de woning. Dit betekent dat de opdrachtgever zich inspant om alle informatie die hij over de woning bezit te delen met (potentiële) kopers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zaken als -al dan niet zichtbare- gebreken, andere bijzonderheden en de juridische status van de woning.
 4. Alle uitingen omtrent de woning moeten gecontroleerd worden door de opdrachtgever. Eventuele correcties en/of aanvullingen moeten door de opdrachtgever worden gedaan en moeten aan DNA-Makelaars B.V. worden doorgegeven.
 5. Als de opdrachtgever niet alle of onjuiste informatie over de te verkopen woning verstrekt aan DNA-Makelaars B.V. en/of aan de potentiële kopers dan is DNA-Makelaars B.V. door de opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden. In elk geval vrijwaart de opdrachtgever DNA-Makelaars B.V. voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van DNA-Makelaars B.V. zal worden uitgekeerd te boven gaan.
 6. DNA-Makelaars B.V. is niet verplicht om de, door de opdrachtgever geleverde teksten en/of foto’s te publiceren wanneer dit materiaal volgens DNA-Makelaars B.V. niet bijdraagt aan een succesvolle verkoop van de woning. DNA-Makelaars B.V. mag beeld en tekst aanvullen wanneer dit, volgens DNA-Makelaars B.V., in dienst staat van een succesvolle verkoop van de woning. Teksten en/of foto’s die door DNA-Makelaars B.V. als irrelevant, aanstootgevend of shockerend worden beschouwd, worden geweigerd of verwijderd zonder dit van tevoren aan de opdrachtgever te melden.
 7. DNA-Makelaars B.V. gaat bij de vervulling van zijn opdracht uit van de door opdrachtgever verstrekte informatie over de woning en (contact)gegevens. De opdrachtgever is verplicht om alle verstrekte informatie over de woning en (contact)gegevens actueel te houden. Eventuele veranderingen en aanvullingen moeten direct schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan DNA-Makelaars B.V.
 8. De koper heeft het recht om de koopovereenkomst zonder reden tot 3 dagen na het ondertekenen ervan, te ontbinden. Dit recht geldt niet voor de verkoper. De opdrachtgever is zich hiervan bewust.
 9. Zodra de opdrachtgever met een koper wilsovereenstemming heeft bereikt over de voor hem belangrijkste zaken van de koop, dient de opdrachtgever DNA-Makelaars B.V. hiervan direct op de hoogte te stellen. Pas wanneer deze overeenstemming door de koper en de opdrachtgever schriftelijk is ondertekend kunnen daaraan rechten worden ontleend.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Wanneer de koper de opgestelde koopovereenkomst niet ondertekent is DNA-Makelaars B.V. daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor. In dat geval kan de opdrachtgever de koper schriftelijk of per e-mail meedelen dat de opdrachtgever niet gebonden is aan de bereikte overeenstemming.
 2. Als de opdrachtgever niet handelt volgens artikel 13 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM kan DNA-Makelaars B.V. op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor geleden schade.
 3. De aansprakelijkheid van DNA-Makelaars B.V. en haar medewerkers is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan DNA-Makelaars B.V. verschuldigd is, althans tot het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van DNA-Makelaars B.V. zal worden uitgekeerd.
 4. Wanneer de opdrachtgever DNA-Makelaars B.V. aansprakelijk wil stellen voor schadevergoeding moet de opdrachtgever dit schriftelijk of per e-mail melden aan DNA-Makelaars B.V..
 5. DNA-Makelaars B.V. aanvaardt bij het uitvoeren van de opdracht alleen verantwoordelijkheid jegens haar opdrachtgever. Voor het overige sluit DNA-Makelaars B.V. uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit, waaronder, doch niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor gevolgkosten.
 6. DNA-Makelaars B.V. mag de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk beperken of deze ongedaan maken. De opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking verlenen.
 7. Wanneer door de opdrachtgever ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld een fotograaf, notaris of bouwkundige) schade hebben veroorzaakt kan DNA-Makelaars B.V. daar niet aansprakelijk voor worden gesteld
 8. DNA-Makelaars B.V. gebruikt elektronische middelen zoals e-mail, een interactieve woningmodule, clouddiensten en andere middelen van dataverkeer. DNA-Makelaars B.V. en de opdrachtgever erkennen dat dit risico’s met zich mee brengt, zoals bijvoorbeeld virussen, vertragingen, vervormingen of verdwijning. Zowel DNA-Makelaars B.V. als de opdrachtgever zullen hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen verwacht kan worden ter voorkoming van de voornoemde risico’s. De opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van schade als gevolg van het gebruik van deze middelen. DNA-Makelaars B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de elektronische middelen voortvloeit.